سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش

فروشنده
03131319090

قیمت ورق سیاه

بروزرسانی: 1403/04/22 ساعت 10:16
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 15 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 619,700 تومان
ورق سیاه 20 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 620,000 تومان
ورق سیاه 25 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 620,000 تومان
ورق سیاه 30 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 620,000 تومان
ورق سیاه 35 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 620,000 تومان
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه اکسین

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 10 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 624,400 تومان
ورق سیاه 12 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 624,300 تومان
ورق سیاه 20 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 623,700 تومان
ورق سیاه 15 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 624,700 تومان
ورق سیاه 20 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 1223,700 تومان
ورق سیاه 25 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 30 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 623,700 تومان
ورق سیاه 25 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 1223,700 تومان
ورق سیاه 30 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 12تماس بگیرید
ورق سیاه 35 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 1223,200 تومان
ورق سیاه 35 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 623,200 تومان
ورق سیاه 40 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 1223,200 تومان
ورق سیاه 40 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 623,200 تومان
ورق سیاه 50 سیاه اکسینشیتاهوازعرض 224,200 تومان
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه کاویان

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 10 کاویانشیتاهواز1.25 در طولتماس بگیرید
ورق سیاه 8 کاویانشیتاهواز1.25 در طولتماس بگیرید
ورق سیاه 10 کاویانشیتاهواز1.5 در طولتماس بگیرید
ورق سیاه 15 کاویانشیتاهواز1.25 در طول20,800 تومان
ورق سیاه 12 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 15 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 20 کاویانشیتاهواز1.25 در طول20,800 تومان
ورق سیاه 25 کاویانشیتاهواز1.25 در طول20,800 تومان
ورق سیاه 20 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 25 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 30 کاویانشیتاهواز1.25 در طول20,800 تومان
ورق سیاه 35 کاویانشیتاهواز1.25 در طول20,800 تومان
ورق سیاه 30 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 35 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 40 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 40 کاویانشیتاهواز1.25 در طول20,800 تومان
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 2 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.520,000 تومان
ورق سیاه 5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.520,600 تومان
ورق سیاه 6 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.520,900 تومان
ورق سیاه 6 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.521,000 تومان
ورق سیاه 8 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.520,800 تومان
ورق سیاه 10 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.520,800 تومان
ورق سیاه 12 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.520,800 تومان
ورق سیاه 15 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 2 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد سباشیتاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد سباشیتاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد سباشیتاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد سباشیتاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه کارخانه قطعات

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 8 کارخانه قطعاتشیتکارخانه1.2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 12 کارخانه قطعاتشیتکارخانه1.2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 10 کارخانه قطعاتشیتکارخانه1.2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 15 کارخانه قطعاتشیتکارخانه1.2 در 6تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه گیلان

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 6 گیلانشیترشتعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 10 گیلانشیترشتعرض 1.2521,200 تومان
ورق سیاه 8 گیلانشیترشتعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 12 گیلانشیترشتعرض 1.25تماس بگیرید
فیلتر