سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش

فروشنده
03131319090

قیمت ورق سیاه

بروزرسانی: 1401/04/5 ساعت 21:53
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 15 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 622,900 تومان
ورق سیاه 20 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 622,900 تومان
ورق سیاه 25 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 622,900 تومان
ورق سیاه 30 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 622,900 تومان
ورق سیاه 35 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 622,900 تومان
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه اکسین

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 10 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 12 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 20 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 15 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 20 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 12تماس بگیرید
ورق سیاه 25 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 30 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 25 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 12تماس بگیرید
ورق سیاه 30 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 12تماس بگیرید
ورق سیاه 35 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 12تماس بگیرید
ورق سیاه 35 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 40 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 12تماس بگیرید
ورق سیاه 40 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 50 سیاه اکسینشیتاهوازعرض 2تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه کاویان

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 10 کاویانشیتاهواز1.25 در طولتماس بگیرید
ورق سیاه 8 کاویانشیتاهواز1.25 در طولتماس بگیرید
ورق سیاه 10 کاویانشیتاهواز1.5 در طولتماس بگیرید
ورق سیاه 15 کاویانشیتاهواز1.25 در طول23,800 تومان
ورق سیاه 12 کاویانشیتاهواز1.5 در طول24,800 تومان
ورق سیاه 15 کاویانشیتاهواز1.5 در طول24,800 تومان
ورق سیاه 20 کاویانشیتاهواز1.25 در طول23,800 تومان
ورق سیاه 25 کاویانشیتاهواز1.25 در طول23,800 تومان
ورق سیاه 20 کاویانشیتاهواز1.5 در طول24,800 تومان
ورق سیاه 25 کاویانشیتاهواز1.5 در طول24,800 تومان
ورق سیاه 30 کاویانشیتاهواز1.25 در طول23,800 تومان
ورق سیاه 35 کاویانشیتاهواز1.25 در طول23,800 تومان
ورق سیاه 30 کاویانشیتاهواز1.5 در طول24,800 تومان
ورق سیاه 35 کاویانشیتاهواز1.5 در طول24,800 تومان
ورق سیاه 40 کاویانشیتاهواز1.25 در طول23,800 تومان
ورق سیاه 40 کاویانشیتاهواز1.5 در طول24,900 تومان
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 2 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.2521,400 تومان
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.522,300 تومان
ورق سیاه 4 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.521,700 تومان
ورق سیاه 4 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.522,100 تومان
ورق سیاه 5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.522,700 تومان
ورق سیاه 6 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.522,300 تومان
ورق سیاه 10 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.522,100 تومان
ورق سیاه 8 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.522,100 تومان
ورق سیاه 15 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.522,100 تومان
ورق سیاه 15 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 2 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد سباشیتاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد سباشیتاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد سباشیتاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد سباشیتاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه کارخانه قطعات

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 8 کارخانه قطعاتشیتکارخانه1.2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 12 کارخانه قطعاتشیتکارخانه1.2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 10 کارخانه قطعاتشیتکارخانه1.2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 15 کارخانه قطعاتشیتکارخانه1.2 در 6تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه گیلان

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 6 گیلانشیترشتعرض 1.2524,650 تومان
ورق سیاه 10 گیلانشیترشتعرض 1.2522,050 تومان
ورق سیاه 8 گیلانشیترشتعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 12 گیلانشیترشتعرض 1.25تماس بگیرید
فیلتر