سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش میلگرد

فروشنده
03131319090

قیمت کلاف

قیمت کلاف ذوب آهن اصفهان

نام محصولگریدقیمتعملیات
کلاف 5.5 ذوب آهن اصفهان100825,455 تومان
کلاف 6.5 ذوب آهن اصفهان100825,455 تومان

قیمت کلاف ابهر

نام محصولگریدقیمتعملیات
کلاف 5.5 ابهر3SP25,637 تومان
کلاف 5.5 ابهرRST3427,000 تومان
کلاف 6.5 ابهر3SPتماس بگیرید
کلاف 6.5 ابهرRST34تماس بگیرید
کلاف 8 ابهرRST3427,000 تومان
کلاف 10 ابهرRST34تماس بگیرید

قیمت کلاف امیرآباد

نام محصولگریدقیمتعملیات
کلاف 5.5 امیرآباد3SP24,728 تومان
کلاف 5.5 امیرآباد5SP24,637 تومان
کلاف 5.5 امیرآبادRST3425,364 تومان
کلاف 5.5 امیرآباد1008تماس بگیرید
کلاف 6.5 امیرآباد3SP24,637 تومان
کلاف 6.5 امیرآباد5SP24,545 تومان
کلاف 6.5 امیرآبادRST3425,182 تومان
کلاف 6.5 امیرآباد1008تماس بگیرید
کلاف 8 امیرآباد3SP24,546 تومان
کلاف 8 امیرآبادA325,000 تومان
کلاف 8 امیرآبادA2تماس بگیرید
کلاف 8 امیرآباد1008تماس بگیرید
کلاف 10 امیرآباد3SP24,546 تومان
کلاف 10 امیرآبادA325,000 تومان
کلاف 10 امیرآبادA2تماس بگیرید
کلاف 10 امیرآباد1008تماس بگیرید

قیمت کلاف کرمان

نام محصولگریدقیمتعملیات
کلاف 5.5 کرمان3SP25,545 تومان
کلاف 5.5 کرمان100825,819 تومان
کلاف 6.5 کرمان3SP25,455 تومان
کلاف 8 کرمان1008تماس بگیرید
کلاف 8 کرمانA224,182 تومان

قیمت کلاف بستان آباد

نام محصولگریدقیمتعملیات
کلاف 5.5 بستان آباد3SP26,455 تومان
کلاف 5.5 بستان آباد100827,364 تومان
کلاف 5.5 بستان آباد100627,364 تومان
کلاف 5.5 بستان آبادRST3427,364 تومان
کلاف 6.5 بستان آباد3SP26,364 تومان
کلاف 6.5 بستان آباد100827,273 تومان
کلاف 6.5 بستان آباد100627,273 تومان
کلاف 6.5 بستان آبادRST3427,273 تومان
کلاف 7 بستان آباد3SP26,364 تومان
کلاف 8 بستان آباد3SP26,364 تومان
کلاف 9 بستان آباد3SP26,364 تومان
کلاف 10 بستان آباد3SP26,364 تومان
کلاف 11 بستان آباد3SP26,364 تومان
کلاف 12 بستان آباد3SP26,364 تومان

قیمت کلاف یزد (احرامیان)

نام محصولگریدقیمتعملیات
کلاف 5.5 یزد (احرامیان)100826,182 تومان
کلاف 5.5 یزد (احرامیان)RST3426,182 تومان
کلاف 6.5 یزد (احرامیان)100826,000 تومان
کلاف 6.5 یزد (احرامیان)RST34تماس بگیرید
کلاف 8 یزد (احرامیان)100826,000 تومان
کلاف 10 یزد (احرامیان)100826,000 تومان
کلاف 12.5 یزد (احرامیان)100826,000 تومان

قیمت کلاف بافق یزد

نام محصولگریدقیمتعملیات
کلاف 5.5 بافق یزد1006تماس بگیرید
کلاف 5.5 بافق یزد1008تماس بگیرید
کلاف 5.5 بافق یزدRST34تماس بگیرید
کلاف 6.5 بافق یزد1006تماس بگیرید
کلاف 6.5 بافق یزد1008تماس بگیرید
کلاف 6.5 بافق یزد3SPتماس بگیرید
کلاف 8 بافق یزد1008تماس بگیرید
کلاف 8 بافق یزد1008تماس بگیرید
کلاف 10 بافق یزدA3تماس بگیرید

قیمت کلاف گلستان

نام محصولگریدقیمتعملیات
کلاف 5.5 گلستان3SPتماس بگیرید
کلاف 5.5 گلستانRST3424,728 تومان
کلاف 6.5 گلستان3SPتماس بگیرید
کلاف 6.5 گلستانRST34تماس بگیرید
کلاف 8 گلستانA324,728 تومان
کلاف 10 گلستانA324,728 تومان
کلاف 12 گلستانA3تماس بگیرید

قیمت کلاف اهواز

نام محصولگریدقیمتعملیات
کلاف 5.5 اهواز1008تماس بگیرید
کلاف 5.5 اهواز1008تماس بگیرید
کلاف 6.5 اهواز1008تماس بگیرید
کلاف 8 اهوازA2تماس بگیرید
کلاف 8 اهوازA3تماس بگیرید
کلاف 10 اهوازA2تماس بگیرید
کلاف 10 اهوازA3تماس بگیرید

قیمت کلاف ملایر

نام محصولگریدقیمتعملیات
کلاف 6.5 ملایر5SPتماس بگیرید

قیمت کلاف الیگودرز

نام محصولگریدقیمتعملیات
کلاف 5.5 الیگودرز3SPتماس بگیرید
کلاف 6.5 الیگودرز3SP26,090 تومان
کلاف 8 الیگودرزA227,000 تومان
کلاف 10 الیگودرزA227,000 تومان
فیلتر