سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش میلگرد

فروشنده
03131319090

قیمت میلگرد

بروزرسانی: 1401/11/14 ساعت 0:20

انتخاب کارخانه

قیمت میلگرد راد همدان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان22,785 تومان
میلگرد 10 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان22,535 تومان
میلگرد 12 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان22,185 تومان
میلگرد 14 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان22,085 تومان
میلگرد 16 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان22,085 تومان
میلگرد 18 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان22,085 تومان
میلگرد 20 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان22,085 تومان
میلگرد 22 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان22,085 تومان
میلگرد 25 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان22,135 تومان
میلگرد 28 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان22,135 تومان
میلگرد 32 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان22,285 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 سیادن ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)21,900 تومان
میلگرد 10 سیادن ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)21,300 تومان
میلگرد 10 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)21,300 تومان
میلگرد 16 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)21,100 تومان
میلگرد 14 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)21,100 تومان
میلگرد 18 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)21,100 تومان
میلگرد 20 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)21,100 تومان
میلگرد 25 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)21,100 تومان
میلگرد 22 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)21,100 تومان
میلگرد 28 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)22,000 تومان
میلگرد 8 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)22,200 تومان
میلگرد 12 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)22,000 تومان
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)21,600 تومان
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)21,600 تومان
میلگرد 18 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)21,600 تومان
میلگرد 20 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)21,600 تومان
میلگرد 25 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)21,600 تومان
میلگرد 22 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)21,600 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 12 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 14 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 18 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 16 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 20 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 22 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 28 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 25 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ارگ تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 12 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 16 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز20,850 تومان
میلگرد 14 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 18 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز20,850 تومان
میلگرد 20 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز20,850 تومان
میلگرد 25 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 22 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز20,850 تومان
میلگرد 28 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 32 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
میلگرد 12 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
میلگرد 10 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
میلگرد 14 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
میلگرد 16 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
میلگرد 18 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
میلگرد 22 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
میلگرد 20 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
میلگرد 25 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
میلگرد 28 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
میلگرد 32 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,400 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,200 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,400 تومان
میلگرد 14 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,000 تومان
میلگرد 12 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,200 تومان
میلگرد 16 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,000 تومان
میلگرد 20 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,000 تومان
میلگرد 18 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,000 تومان
میلگرد 22 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,000 تومان
میلگرد 25 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,000 تومان
میلگرد 32 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,000 تومان
میلگرد 28 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,000 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 14 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 12 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 16 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 18 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 22 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 20 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 25 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 32 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 28 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 هشترودA2شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)21,850 تومان
میلگرد 8 هشترودA2شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)22,400 تومان
میلگرد 12 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)21,850 تومان
میلگرد 14 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)21,200 تومان
میلگرد 18 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)21,200 تومان
میلگرد 16 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)21,200 تومان
میلگرد 20 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)21,200 تومان
میلگرد 25 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 22 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)21,200 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 حسن رود (گیلان)A2شاخه آجدارگیلان22,500 تومان
میلگرد 10 حسن رود (گیلان)A2شاخه آجدارگیلان21,100 تومان
میلگرد 14 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان21,200 تومان
میلگرد 12 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان21,900 تومان
میلگرد 16 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان21,200 تومان
میلگرد 20 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان21,200 تومان
میلگرد 18 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان21,200 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 8 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهر20,100 تومان
میلگرد 18 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 20 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 12 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 16 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 14 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 18 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 22 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 20 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 25 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 28 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 32 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 12 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 16 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 14 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 18 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 22 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 20 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 25 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 28 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 32 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 16 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 14 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 18 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 20 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 25 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 22 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 28 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,950 تومان
میلگرد 12 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,750 تومان
میلگرد 10 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,750 تومان
میلگرد 14 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,450 تومان
میلگرد 18 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,450 تومان
میلگرد 16 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,450 تومان
میلگرد 20 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,450 تومان
میلگرد 22 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,450 تومان
میلگرد 28 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,450 تومان
میلگرد 25 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,450 تومان
میلگرد 32 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,450 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 بردسیر کرمانA2شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 12 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA2شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 16 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 18 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 22 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 20 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 25 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 28 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 16 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 22 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 25 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 32 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 28 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز21,600 تومان
میلگرد 10 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز21,400 تومان
میلگرد 14 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز21,200 تومان
میلگرد 12 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز21,400 تومان
میلگرد 16 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز21,200 تومان
میلگرد 18 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز21,200 تومان
میلگرد 22 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز21,200 تومان
میلگرد 20 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز21,200 تومان
میلگرد 25 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز21,200 تومان
میلگرد 28 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 32 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,700 تومان
میلگرد 8 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,400 تومان
میلگرد 10 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,600 تومان
میلگرد 12 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,400 تومان
میلگرد 16 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,100 تومان
میلگرد 14 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,100 تومان
میلگرد 18 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,100 تومان
میلگرد 22 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,100 تومان
میلگرد 20 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,100 تومان
میلگرد 25 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,100 تومان
میلگرد 32 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,100 تومان
میلگرد 28 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,100 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ذوب آهن و نورد کرمانA2شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان20,000 تومان
میلگرد 14 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان20,000 تومان
میلگرد 18 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان19,900 تومان
میلگرد 20 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان19,900 تومان
میلگرد 25 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان19,900 تومان
میلگرد 22 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان19,900 تومان
میلگرد 28 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 14 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 12 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 16 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 20 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 18 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 22 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 25 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 32 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 28 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 آریان فولادA2شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 10 آریان فولادA2شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)20,700 تومان
میلگرد 18 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 16 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)20,700 تومان
میلگرد 25 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 22 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)20,700 تومان
میلگرد 28 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 البرز غربA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 14 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 16 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 20 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 18 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 22 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 25 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 14 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 16 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 20 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 18 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 22 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 14 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 12 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 16 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 20 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 18 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 22 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 25 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 32 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 28 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 16 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 25 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 22 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 28 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهران21,900 تومان
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهران21,800 تومان
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهران21,800 تومان
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 امیرکبیر خزرA2شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA2شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 12 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 16 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 14 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 18 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 20 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 22 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 28 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 25 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 32 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 قائمA3شاخه آجدارشهرضاتماس بگیرید
میلگرد 16 قائمA3شاخه آجدارشهرضاتماس بگیرید
میلگرد 14 قائمA3شاخه آجدارشهرضاتماس بگیرید
میلگرد 18 قائمA3شاخه آجدارشهرضاتماس بگیرید
میلگرد 22 قائمA3شاخه آجدارشهرضاتماس بگیرید
میلگرد 20 قائمA3شاخه آجدارشهرضاتماس بگیرید
میلگرد 25 قائمA3شاخه آجدارشهرضاتماس بگیرید
میلگرد 28 قائمA3شاخه آجدارشهرضاتماس بگیرید
میلگرد 32 قائمA3شاخه آجدارشهرضاتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A2شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 8 یزد (احرامیان)A2شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 12 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 14 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 18 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 16 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 20 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 22 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 28 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 25 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 30 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 36 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 32 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 40 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 18 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوهتماس بگیرید
میلگرد 16 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوهتماس بگیرید
میلگرد 20 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوهتماس بگیرید
میلگرد 22 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوهتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 کوثر اهوازA2شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 12 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 16 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 20 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 18 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 22 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 28 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 25 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 30 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 32 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 هیربد زرندیهA2شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 10 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 12 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 16 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)20,900 تومان
میلگرد 14 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)20,900 تومان
میلگرد 18 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)20,850 تومان
میلگرد 20 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)20,850 تومان
میلگرد 25 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)20,850 تومان
میلگرد 22 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)20,850 تومان
میلگرد 25 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)20,850 تومان
میلگرد 32 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)20,900 تومان
میلگرد 28 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)20,900 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 10 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 14 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 12 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 16 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 20 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 18 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 22 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 25 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 32 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 28 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 16 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 14 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 18 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 22 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 20 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 25 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 28 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 32 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 18 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 16 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 20 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 25 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 22 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آریا ذوبA2شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 10 آریا ذوبA2شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 8 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 28 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان21,600 تومان
میلگرد 8 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان21,700 تومان
میلگرد 12 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان21,600 تومان
میلگرد 16 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان21,500 تومان
میلگرد 14 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان21,500 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 8 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 14 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 14 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 16 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 16 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 18 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 18 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 20 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 20 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 22 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 22 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 25 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 25 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 14 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 18 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 16 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 20 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 25 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 22 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 28 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 32 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 16 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 20 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 8 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 8 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 12 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 14 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 18 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 16 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 20 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 25 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 22 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 28 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 32 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 8 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 12 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 14 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 18 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 16 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 20 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 25 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 22 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 10 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 14 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 12 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 10 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 14 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 18 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 16 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 32 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 34 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 38 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 36 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 35 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 40 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 50 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 45 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 55 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 65 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 60 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 70 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 80 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 75 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 90 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 34-85 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 162-200 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 88-160 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 202-240 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
قیمت میلگرد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 23 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 26 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 32 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 34 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 36 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 38 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 40 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 45 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 50 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
قیمت میلگرد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

نام محصولمحل تحویلگریدنوع کلافقیمتعملیات
میلگرد 5.5 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 5.5 کلاف ساده کویر کاشانکاشانساختمانیکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساختمانی کویر کاشانکاشانساختمانیکلاف ساختمانیتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1006کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 6 کلاف کششی کویر کاشانکاشانساختمانیکلاف کششیتماس بگیرید
میلگرد 7 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1006کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 12 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف کویر کاشانکاشانA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف کویر کاشانکاشانA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف کویر کاشانکاشانA3کلاف آجدارتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیر آباد

نام محصولمحل تحویلنوع کلافواحدقیمتعملیات
میلگرد 6.5 کلاف کششی امیر آبادمازندرانکلاف کششیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف کششی امیر آبادمازندرانکلاف کششیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف کششی امیر آبادمازندرانکلاف کششیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساختمانی امیر آبادمازندرانکلاف ساختمانیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف ساده امیر آبادمازندرانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف ساده امیر آبادمازندرانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کلاف ساده امیر آبادمازندرانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف امیر آبادمازندرانکلاف آجدارکیلوگرمتماس بگیرید