سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش میلگرد

فروشنده
03131319090

قیمت میلگرد

انتخاب کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 13:16
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان22,520 تومان
میلگرد 14 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان21,230 تومان
میلگرد 16 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان21,230 تومان
میلگرد 18 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان21,370 تومان
میلگرد 22 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان21,140 تومان
میلگرد 20 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان21,230 تومان
میلگرد 25 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان21,140 تومان
میلگرد 28 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان20,950 تومان
میلگرد 32 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان20,950 تومان
قیمت میلگرد سیادن ابهر
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 10:18
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 فولاد عتیقA2شاخه آجدارابهر (زنجان)21,100 تومان
میلگرد 10 فولاد عتیقA2شاخه آجدارابهر (زنجان)20,184 تومان
میلگرد 10 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد عتیقA2شاخه آجدارابهر (زنجان)20,184 تومان
میلگرد 16 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)20,184 تومان
میلگرد 14 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)20,184 تومان
میلگرد 18 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)20,184 تومان
میلگرد 20 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)20,184 تومان
میلگرد 25 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)20,184 تومان
میلگرد 22 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)20,184 تومان
میلگرد 28 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 12 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 16 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 14 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)19,725 تومان
میلگرد 18 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 22 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 20 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)19,635 تومان
میلگرد 25 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)19,635 تومان
میلگرد 28 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 32 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)19,725 تومان
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)21,285 تومان
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)19,725 تومان
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)19,540 تومان
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)19,540 تومان
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)19,540 تومان
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)19,540 تومان
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)19,540 تومان
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)19,540 تومان
قیمت میلگرد نیشابور
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 14 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور20,645 تومان
میلگرد 12 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 16 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور20,645 تومان
میلگرد 18 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور20,645 تومان
میلگرد 22 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور20,645 تومان
میلگرد 20 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور20,645 تومان
میلگرد 25 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور20,645 تومان
میلگرد 32 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 28 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور20,645 تومان
قیمت میلگرد راد همدان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 10:17
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان22,705 تومان
میلگرد 10 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان22,430 تومان
میلگرد 12 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان21,875 تومان
میلگرد 14 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان21,605 تومان
میلگرد 16 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان21,605 تومان
میلگرد 18 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان21,605 تومان
میلگرد 20 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان21,605 تومان
میلگرد 22 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان21,605 تومان
میلگرد 25 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان21,650 تومان
میلگرد 28 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان21,650 تومان
میلگرد 32 راد همدانA3شاخه آجدارهمدانتماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 11:20
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)21,550 تومان
میلگرد 8 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)21,550 تومان
میلگرد 12 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)21,275 تومان
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)20,450 تومان
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)20,450 تومان
میلگرد 18 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)20,450 تومان
میلگرد 20 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)20,450 تومان
میلگرد 25 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)20,640 تومان
میلگرد 22 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)20,640 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 14 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنان20,825 تومان
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 12 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 14 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ارگ تبریز
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 10:10
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 16 ارگ تبریزA4شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 8 ارگ تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 12 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 16 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز19,770 تومان
میلگرد 14 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز19,770 تومان
میلگرد 18 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز19,770 تومان
میلگرد 20 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز19,770 تومان
میلگرد 25 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 22 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز19,770 تومان
میلگرد 28 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 32 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 10:10
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلان22,750 تومان
میلگرد 12 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان21,560 تومان
میلگرد 10 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلان21,560 تومان
میلگرد 14 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان21,010 تومان
میلگرد 16 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان21,010 تومان
میلگرد 18 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان21,010 تومان
میلگرد 22 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان21,010 تومان
میلگرد 20 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان21,010 تومان
میلگرد 25 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان21,380 تومان
میلگرد 28 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان21,380 تومان
میلگرد 32 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان21,380 تومان
قیمت میلگرد آذر فولاد امین
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 13:16
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)21,080 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 14 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,440 تومان
میلگرد 12 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 16 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,440 تومان
میلگرد 20 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,440 تومان
میلگرد 18 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,440 تومان
میلگرد 22 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,440 تومان
میلگرد 25 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,440 تومان
میلگرد 32 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,440 تومان
میلگرد 28 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,440 تومان
قیمت میلگرد هشترود
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 11:20
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 هشترودA2شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)22,480 تومان
میلگرد 8 هشترودA2شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)22,900 تومان
میلگرد 12 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)22,480 تومان
میلگرد 14 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)20,825 تومان
میلگرد 18 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)20,825 تومان
میلگرد 16 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)20,825 تومان
میلگرد 20 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)20,825 تومان
میلگرد 25 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 22 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)20,825 تومان
قیمت میلگرد حسن رود
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 10:10
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 حسن رود (گیلان)A2شاخه آجدارگیلان21,825 تومان
میلگرد 10 حسن رود (گیلان)A2شاخه آجدارگیلان21,370 تومان
میلگرد 14 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان20,545 تومان
میلگرد 12 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان21,095 تومان
میلگرد 16 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان20,545 تومان
میلگرد 20 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
میلگرد 18 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 8 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیل20,400 تومان
میلگرد 10 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیل20,400 تومان
میلگرد 12 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیل20,200 تومان
میلگرد 14 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیل20,011 تومان
میلگرد 18 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیل20,011 تومان
میلگرد 16 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیل20,011 تومان
میلگرد 20 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
قیمت میلگرد فولاد کاوه اروند
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 32 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 28 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 25 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهر19,725 تومان
میلگرد 10 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 20 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 12 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری21,230 تومان
میلگرد 16 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری20,355 تومان
میلگرد 14 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری20,355 تومان
میلگرد 18 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری20,355 تومان
میلگرد 22 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 20 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 25 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 28 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 32 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری20,355 تومان
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)20,650 تومان
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)19,750 تومان
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)19,750 تومان
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 16 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)19,750 تومان
میلگرد 14 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)19,750 تومان
میلگرد 18 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)19,750 تومان
میلگرد 20 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)19,750 تومان
میلگرد 25 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)19,750 تومان
میلگرد 22 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)19,750 تومان
میلگرد 28 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد ظفر بناب
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,100 تومان
میلگرد 12 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,000 تومان
میلگرد 10 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)21,000 تومان
میلگرد 14 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)20,640 تومان
میلگرد 18 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)20,640 تومان
میلگرد 16 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)20,640 تومان
میلگرد 20 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)20,640 تومان
میلگرد 22 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)20,640 تومان
میلگرد 28 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 25 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)20,640 تومان
میلگرد 32 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)20,640 تومان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 بردسیر کرمانA2شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 12 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA2شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 16 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 18 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 22 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 20 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 25 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 28 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد پرشین فولاد
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)21,118 تومان
میلگرد 14 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)20,430 تومان
میلگرد 12 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)20,751 تومان
میلگرد 16 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)20,384 تومان
میلگرد 18 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 22 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)20,384 تومان
میلگرد 20 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 25 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)20,384 تومان
میلگرد 32 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)20,384 تومان
میلگرد 28 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)20,384 تومان
قیمت میلگرد درپاد تبریز
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 10 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 14 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز21,950 تومان
میلگرد 12 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز22,150 تومان
میلگرد 16 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز21,950 تومان
میلگرد 18 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز21,950 تومان
میلگرد 22 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 20 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز21,950 تومان
میلگرد 25 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 28 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 32 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
قیمت میلگرد شاهین بناب
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 8 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 16 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)19,265 تومان
میلگرد 14 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)19,265 تومان
میلگرد 18 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)19,265 تومان
میلگرد 22 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)19,265 تومان
میلگرد 20 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)19,265 تومان
میلگرد 25 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)19,265 تومان
میلگرد 32 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 28 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)19,265 تومان
قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 8 ذوب آهن و نورد کرمانA2شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن و نورد کرمانA2شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان19,435 تومان
میلگرد 14 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان19,435 تومان
میلگرد 18 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 13:16
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,600 تومان
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,500 تومان
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 14 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,410 تومان
میلگرد 12 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,500 تومان
میلگرد 16 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,410 تومان
میلگرد 20 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,410 تومان
میلگرد 18 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,410 تومان
میلگرد 22 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,410 تومان
میلگرد 25 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,410 تومان
میلگرد 32 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,410 تومان
میلگرد 28 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)20,410 تومان
قیمت میلگرد آریان فولاد
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 11:19
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)20,260 تومان
میلگرد 12 آریان فولادA2شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)20,080 تومان
میلگرد 10 آریان فولادA2شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)20,175 تومان
میلگرد 12 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)20,260 تومان
میلگرد 14 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)20,080 تومان
میلگرد 18 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)20,080 تومان
میلگرد 16 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)20,080 تومان
میلگرد 20 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)19,990 تومان
میلگرد 25 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)19,990 تومان
میلگرد 22 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)19,990 تومان
میلگرد 28 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
ريالیمت میلگرد البرز غرب
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 13:16
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 البرز غربA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 14 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 16 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 20 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 18 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 22 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 25 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 10:42
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه20,440 تومان
میلگرد 14 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه20,160 تومان
میلگرد 16 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه20,160 تومان
میلگرد 20 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 18 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 22 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 14 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)19,770 تومان
میلگرد 12 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 16 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)19,770 تومان
میلگرد 20 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)19,770 تومان
میلگرد 18 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)19,770 تومان
میلگرد 22 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)19,770 تومان
میلگرد 25 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)19,770 تومان
میلگرد 32 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)19,770 تومان
میلگرد 28 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)19,770 تومان
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد20,180 تومان
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد20,180 تومان
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد20,180 تومان
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد20,180 تومان
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد20,180 تومان
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد20,180 تومان
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
قیمت میلگرد خرمدشت
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 32 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 8 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 8 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)19,809 تومان
میلگرد 12 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)19,809 تومان
میلگرد 10 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)20,084 تومان
میلگرد 12 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)20,084 تومان
میلگرد 14 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 16 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 25 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 22 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 28 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 13:16
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهران21,000 تومان
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
ريالیمت میلگرد امیرکبیر خزر
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 8 امیرکبیر خزرA2شاخه آجداررشت21,127 تومان
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA2شاخه آجداررشت20,484 تومان
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت20,943 تومان
میلگرد 12 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت20,484 تومان
میلگرد 16 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت20,025 تومان
میلگرد 14 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت20,025 تومان
میلگرد 18 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت20,025 تومان
میلگرد 20 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت20,025 تومان
میلگرد 22 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت20,025 تومان
میلگرد 28 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت20,300 تومان
میلگرد 25 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت20,025 تومان
میلگرد 32 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت20,300 تومان
ريالیمت میلگرد قائم
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 قائمA3شاخه آجدارشهرضا20,460 تومان
میلگرد 16 قائمA3شاخه آجدارشهرضا20,180 تومان
میلگرد 14 قائمA3شاخه آجدارشهرضا20,180 تومان
میلگرد 18 قائمA3شاخه آجدارشهرضا20,180 تومان
میلگرد 22 قائمA3شاخه آجدارشهرضا20,180 تومان
میلگرد 20 قائمA3شاخه آجدارشهرضا20,180 تومان
میلگرد 25 قائمA3شاخه آجدارشهرضا20,180 تومان
میلگرد 28 قائمA3شاخه آجدارشهرضا20,180 تومان
میلگرد 32 قائمA3شاخه آجدارشهرضا20,180 تومان
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد21,835 تومان
میلگرد 12 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد20,550 تومان
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد20,920 تومان
میلگرد 14 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد20,090 تومان
میلگرد 18 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد20,000 تومان
میلگرد 16 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد20,090 تومان
میلگرد 20 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد20,000 تومان
میلگرد 22 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد20,000 تومان
میلگرد 28 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد20,000 تومان
میلگرد 25 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد20,000 تومان
میلگرد 30 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 36 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 32 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد20,090 تومان
میلگرد 40 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
قیمت میلگرد صنایع فولاد کاوه
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 14 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوه20,230 تومان
قیمت میلگرد کوثر اهواز
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 10 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 8 کوثر اهوازA2شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 10 کوثر اهوازA2شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهواز19,725 تومان
میلگرد 12 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 16 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهواز19,725 تومان
میلگرد 20 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهواز19,725 تومان
میلگرد 18 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهواز19,725 تومان
میلگرد 22 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 28 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهواز19,725 تومان
میلگرد 25 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 30 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 32 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
قیمت میلگرد هیربد زرندیه
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 10:10
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 14 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 12 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 8 هیربد زرندیهA2شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 10 هیربد زرندیهA2شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 12 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 16 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)19,900 تومان
میلگرد 14 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)19,900 تومان
میلگرد 18 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 20 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 25 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 22 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)19,850 تومان
میلگرد 25 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)19,850 تومان
میلگرد 32 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)19,900 تومان
میلگرد 28 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)19,900 تومان
ريالیمت میلگرد روهینا دزفول
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 10 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 14 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفول20,550 تومان
میلگرد 12 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 16 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفول20,550 تومان
میلگرد 20 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفول20,550 تومان
میلگرد 18 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفول20,550 تومان
میلگرد 22 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفول20,550 تومان
میلگرد 25 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفول20,550 تومان
میلگرد 32 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 28 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفول20,550 تومان
قیمت میلگرد شاهرود
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)21,745 تومان
میلگرد 12 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)21,560 تومان
میلگرد 16 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)20,645 تومان
میلگرد 14 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)20,645 تومان
میلگرد 18 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)20,645 تومان
میلگرد 22 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)20,870 تومان
میلگرد 20 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)20,645 تومان
میلگرد 25 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)20,870 تومان
میلگرد 28 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 32 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 18 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 16 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 20 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 25 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 22 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آریا ذوبA2شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 10 آریا ذوبA2شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 8 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 28 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
قیمت میلگرد کیان کاشان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 20 کیان کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 18 کیان کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان20,920 تومان
میلگرد 8 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان21,195 تومان
میلگرد 12 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان20,920 تومان
میلگرد 16 کیان کاشانA3شاخه آجدارکاشان20,735 تومان
میلگرد 14 کیان کاشانA3شاخه آجدارکاشان20,735 تومان
قیمت میلگرد کویر کاشان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشان22,475 تومان
میلگرد 8 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان22,755 تومان
میلگرد 10 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان22,475 تومان
میلگرد 10 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشان22,020 تومان
میلگرد 10 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان22,475 تومان
میلگرد 12 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان22,475 تومان
میلگرد 12 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشان21,560 تومان
میلگرد 12 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان22,475 تومان
میلگرد 14 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان22,110 تومان
میلگرد 14 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان21,195 تومان
میلگرد 16 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان21,195 تومان
میلگرد 16 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان22,110 تومان
میلگرد 18 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان21,195 تومان
میلگرد 18 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان22,110 تومان
میلگرد 20 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان21,195 تومان
میلگرد 20 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان22,110 تومان
میلگرد 22 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان21,195 تومان
میلگرد 22 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان22,110 تومان
میلگرد 25 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان21,195 تومان
میلگرد 25 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان22,110 تومان
قیمت میلگرد نیک صدرا توس
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 14 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 18 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 16 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 20 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 25 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 22 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 28 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 32 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 16 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 20 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
قیمت میلگرد پارس آرمان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)19,859 تومان
میلگرد 8 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)20,684 تومان
میلگرد 12 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)19,859 تومان
ريالیمت میلگرد بافق یزد
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)21,470 تومان
میلگرد 8 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)23,300 تومان
میلگرد 12 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)21,270 تومان
میلگرد 14 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)20,275 تومان
میلگرد 18 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)20,090 تومان
میلگرد 16 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)20,275 تومان
میلگرد 20 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)20,090 تومان
میلگرد 25 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)20,090 تومان
میلگرد 22 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)20,090 تومان
میلگرد 28 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)20,185 تومان
میلگرد 32 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)20,185 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 8 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 12 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 14 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 18 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 16 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 20 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 25 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 22 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد شمس سپهر
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 10 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهران20,290 تومان
میلگرد 14 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد قزوین
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 32 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 28 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 25 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 22 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 20 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 8 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 12 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 10 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 14 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 18 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 16 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

زمان بروزرسانی: پنجشنبه 09 آذر | ساعت 12:50
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 32 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 34 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 38 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 36 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 35 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 40 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 50 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 45 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 55 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 65 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 60 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 70 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 80 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 75 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 90 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید