سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش میلگرد

فروشنده
03131319090

قیمت میلگرد

انتخاب کارخانه

قیمت میلگرد راد همدان
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 10:00
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان26,995 تومان
میلگرد 10 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان26,720 تومان
میلگرد 12 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان26,353 تومان
میلگرد 14 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان26,169 تومان
میلگرد 16 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان26,169 تومان
میلگرد 18 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان26,169 تومان
میلگرد 20 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان26,169 تومان
میلگرد 22 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان26,169 تومان
میلگرد 25 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان26,215 تومان
میلگرد 28 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان26,215 تومان
میلگرد 32 راد همدانA3شاخه آجدارهمدانتماس بگیرید
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 12:41
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)24,036 تومان
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)24,036 تومان
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)23,853 تومان
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)23,853 تومان
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیادن ابهر
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 11:12
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 سیادن ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)25,412 تومان
میلگرد 10 سیادن ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)24,495 تومان
میلگرد 10 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)24,495 تومان
میلگرد 16 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 14 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 18 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 20 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 25 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 22 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 28 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 10:05
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,963 تومان
میلگرد 8 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)26,146 تومان
میلگرد 12 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,963 تومان
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,596 تومان
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,596 تومان
میلگرد 18 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,596 تومان
میلگرد 20 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,596 تومان
میلگرد 25 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,596 تومان
میلگرد 22 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,596 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنان26,146 تومان
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 12 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنان25,229 تومان
میلگرد 14 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 18 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 16 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 20 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 22 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 28 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 25 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ارگ تبریز
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 12:34
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ارگ تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 12 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 16 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز23,990 تومان
میلگرد 14 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز23,990 تومان
میلگرد 18 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز23,990 تومان
میلگرد 20 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 25 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 22 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 28 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 32 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 11:14
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلان26,422 تومان
میلگرد 12 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان26,238 تومان
میلگرد 10 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلان26,238 تومان
میلگرد 14 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,688 تومان
میلگرد 16 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,688 تومان
میلگرد 18 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,688 تومان
میلگرد 22 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,688 تومان
میلگرد 20 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,688 تومان
میلگرد 25 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان26,055 تومان
میلگرد 28 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان26,055 تومان
میلگرد 32 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان26,055 تومان
قیمت میلگرد آذر فولاد امین
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 11:19
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)25,229 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,770 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 14 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 12 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 16 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 20 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 18 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 22 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 25 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 32 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 28 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
قیمت میلگرد نیشابور
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 15:36
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 14 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 12 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 16 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 18 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 22 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 20 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 25 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 32 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 28 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
قیمت میلگرد هشترود
زمان بروزرسانی:    شنبه 06 خرداد | ساعت 10:57
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 هشترودA2شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)26,330 تومان
میلگرد 8 هشترودA2شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)26,651 تومان
میلگرد 12 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)26,330 تومان
میلگرد 14 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,504 تومان
میلگرد 18 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,504 تومان
میلگرد 16 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,504 تومان
میلگرد 20 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,504 تومان
میلگرد 25 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 22 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
قیمت میلگرد حسن رود
زمان بروزرسانی:    شنبه 06 خرداد | ساعت 11:49
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 حسن رود (گیلان)A2شاخه آجدارگیلان26,422 تومان
میلگرد 10 حسن رود (گیلان)A2شاخه آجدارگیلان25,963 تومان
میلگرد 14 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان25,412 تومان
میلگرد 12 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان25,688 تومان
میلگرد 16 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان25,412 تومان
میلگرد 20 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان25,412 تومان
میلگرد 18 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان25,412 تومان
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 12:41
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 8 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیل25,688 تومان
میلگرد 10 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیل25,504 تومان
میلگرد 14 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
قیمت میلگرد فولاد کاوه اروند
زمان بروزرسانی:    شنبه 06 خرداد | ساعت 12:05
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهر24,495 تومان
میلگرد 20 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهر24,495 تومان
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 12:40
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 12 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 16 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)23,944 تومان
میلگرد 14 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)23,944 تومان
میلگرد 18 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 22 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)23,853 تومان
میلگرد 20 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)23,853 تومان
میلگرد 25 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 28 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 32 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)23,853 تومان
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 12:41
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 12 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 16 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 14 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 18 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 22 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 20 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 25 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 28 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 32 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 15:16
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)25,412 تومان
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)24,495 تومان
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)24,495 تومان
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 16 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 14 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 18 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 20 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 25 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 22 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 28 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,036 تومان
قیمت میلگرد ظفر بناب
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 11:10
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,825 تومان
میلگرد 12 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,642 تومان
میلگرد 10 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,642 تومان
میلگرد 14 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 18 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 16 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 20 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 22 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 28 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 25 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 32 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 15:16
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 بردسیر کرمانA2شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 12 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA2شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 16 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 18 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 22 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 20 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 25 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 28 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد پرشین فولاد
زمان بروزرسانی:   شنبه 06 خرداد | ساعت 15:32
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 16 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 22 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 25 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 32 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 28 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
قیمت میلگرد درپاد تبریز
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 12:11
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز27,431 تومان
میلگرد 10 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز27,247 تومان
میلگرد 14 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز27,064 تومان
میلگرد 12 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز27,247 تومان
میلگرد 16 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز27,064 تومان
میلگرد 18 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز27,064 تومان
میلگرد 22 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 20 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز27,064 تومان
میلگرد 25 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 28 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 32 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
قیمت میلگرد شاهین بناب
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 12:13
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,871 تومان
میلگرد 8 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,596 تومان
میلگرد 10 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,779 تومان
میلگرد 12 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,596 تومان
میلگرد 16 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 14 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 18 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 22 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 20 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 25 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 32 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 28 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان
زمان بروزرسانی:    شنبه 06 خرداد | ساعت 12:03
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ذوب آهن و نورد کرمانA2شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان24,862 تومان
میلگرد 16 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان24,036 تومان
میلگرد 14 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان24,036 تومان
میلگرد 18 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان23,944 تومان
میلگرد 20 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان23,944 تومان
میلگرد 25 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 12:57
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,678 تومان
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,587 تومان
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)25,229 تومان
میلگرد 14 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,495 تومان
میلگرد 12 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,587 تومان
میلگرد 16 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,495 تومان
میلگرد 20 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,495 تومان
میلگرد 18 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,495 تومان
میلگرد 22 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,495 تومان
میلگرد 25 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,495 تومان
میلگرد 32 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,495 تومان
میلگرد 28 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,495 تومان
قیمت میلگرد آریان فولاد
زمان بروزرسانی:    شنبه 06 خرداد | ساعت 13:35
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)25,137 تومان
میلگرد 12 آریان فولادA2شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 10 آریان فولادA2شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,678 تومان
میلگرد 12 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)25,137 تومان
میلگرد 14 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,128 تومان
میلگرد 18 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,128 تومان
میلگرد 16 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,128 تومان
میلگرد 20 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,128 تومان
میلگرد 25 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,128 تومان
میلگرد 22 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,128 تومان
میلگرد 28 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 البرز غربA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 14 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 16 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 20 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 18 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 22 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 25 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 15:16
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 14 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 16 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 20 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 18 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 22 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 12:47
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 14 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)24,036 تومان
میلگرد 12 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 16 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)24,036 تومان
میلگرد 20 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 18 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)24,036 تومان
میلگرد 22 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)24,036 تومان
میلگرد 25 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)24,036 تومان
میلگرد 32 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)24,036 تومان
میلگرد 28 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)24,036 تومان
قیمت میلگرد ذوب آهن
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 14:06
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان24,770 تومان
میلگرد 16 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان24,770 تومان
میلگرد 18 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان24,311 تومان
میلگرد 22 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان24,311 تومان
میلگرد 20 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان24,311 تومان
میلگرد 25 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان24,311 تومان
میلگرد 28 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان24,311 تومان
میلگرد 32 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
زمان بروزرسانی:    شنبه 06 خرداد | ساعت 13:19
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد25,229 تومان
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد25,229 تومان
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد25,229 تومان
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد25,229 تومان
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد25,229 تومان
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد25,229 تومان
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
قیمت میلگرد خرمدشت
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 15:17
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 16 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 25 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 22 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 28 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
ريالیمت میلگرد امیرکبیر خزر
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 11:36
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 امیرکبیر خزرA2شاخه آجداررشت25,504 تومان
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA2شاخه آجداررشت25,137 تومان
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,321 تومان
میلگرد 12 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,137 تومان
میلگرد 16 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت24,770 تومان
میلگرد 14 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت24,770 تومان
میلگرد 18 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت24,770 تومان
میلگرد 20 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت24,770 تومان
میلگرد 22 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت24,770 تومان
میلگرد 28 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,000 تومان
میلگرد 25 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت24,770 تومان
میلگرد 32 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,000 تومان
ريالیمت میلگرد قائم
زمان بروزرسانی:    شنبه 06 خرداد | ساعت 13:17
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,495 تومان
میلگرد 16 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,128 تومان
میلگرد 14 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,128 تومان
میلگرد 18 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,128 تومان
میلگرد 22 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,128 تومان
میلگرد 20 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,128 تومان
میلگرد 25 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,128 تومان
میلگرد 28 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,128 تومان
میلگرد 32 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,128 تومان
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 15:07
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A2شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 8 یزد (احرامیان)A2شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 12 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,311 تومان
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,587 تومان
میلگرد 14 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,128 تومان
میلگرد 18 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,036 تومان
میلگرد 16 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,128 تومان
میلگرد 20 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,036 تومان
میلگرد 22 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,036 تومان
میلگرد 28 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,036 تومان
میلگرد 25 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,036 تومان
میلگرد 30 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 36 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 32 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,128 تومان
میلگرد 40 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 18 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوهتماس بگیرید
میلگرد 16 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوهتماس بگیرید
میلگرد 20 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوهتماس بگیرید
میلگرد 22 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوهتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 کوثر اهوازA2شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 12 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 16 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 20 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 18 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 22 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 28 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 25 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 30 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 32 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
قیمت میلگرد هیربد زرندیه
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 13:44
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 هیربد زرندیهA2شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 10 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 12 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 16 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)23,990 تومان
میلگرد 14 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)23,990 تومان
میلگرد 18 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)23,944 تومان
میلگرد 20 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 25 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)23,944 تومان
میلگرد 22 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)23,944 تومان
میلگرد 25 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 32 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 28 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
ريالیمت میلگرد روهینا دزفول
زمان بروزرسانی:    شنبه 06 خرداد | ساعت 15:17
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 10 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 14 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 12 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 16 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 20 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 18 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 22 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 25 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 32 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 28 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
قیمت میلگرد شاهرود
زمان بروزرسانی:    شنبه 06 خرداد | ساعت 15:37
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 16 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 14 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 18 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 22 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 20 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 25 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 28 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 32 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 18 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 16 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 20 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 25 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 22 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آریا ذوبA2شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 10 آریا ذوبA2شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 8 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 28 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
قیمت میلگرد کیان کاشان
زمان بروزرسانی:    شنبه 06 خرداد | ساعت 10:02
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان26,238 تومان
میلگرد 8 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان26,330 تومان
میلگرد 12 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان26,238 تومان
میلگرد 16 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان26,146 تومان
میلگرد 14 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان26,146 تومان
قیمت میلگرد کویر کاشان
زمان بروزرسانی:    شنبه 06 خرداد | ساعت 15:17
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 8 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 14 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 14 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 16 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 16 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 18 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 18 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 20 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 20 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 22 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 22 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 25 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 25 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
قیمت میلگرد نیک صدرا توس
زمان بروزرسانی:   شنبه 06 خرداد | ساعت 15:18
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 14 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 18 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 16 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 20 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 25 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 22 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 28 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 32 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 16 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 20 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 8 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
ريالیمت میلگرد بافق یزد
زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 12:43
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)25,321 تومان
میلگرد 8 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)26,788 تومان
میلگرد 12 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)25,137 تومان
میلگرد 14 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)24,266 تومان
میلگرد 18 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)24,036 تومان
میلگرد 16 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)24,266 تومان
میلگرد 20 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)24,036 تومان
میلگرد 25 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)24,036 تومان
میلگرد 22 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)24,036 تومان
میلگرد 28 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)24,036 تومان
میلگرد 32 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)24,174 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 8 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 12 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 14 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 18 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 16 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 20 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 25 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 22 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 10 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 14 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 12 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 10 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 14 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 18 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 16 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

زمان بروزرسانی:     شنبه 06 خرداد | ساعت 12:41
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 32 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 34 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 38 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 36 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 35 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 40 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 50 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 45 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 55 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 65 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 60 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 70 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 80 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 75 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 90 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 34-85 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 162-200 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 88-160 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 202-240 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
قیمت میلگرد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید