سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش میلگرد

فروشنده
03131319090

قیمت میلگرد

بروزرسانی: 1401/07/6 ساعت 0:18

انتخاب کارخانه

قیمت میلگرد راد همدان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان17,575 تومان
میلگرد 10 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان17,325 تومان
میلگرد 12 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان16,975 تومان
میلگرد 14 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان16,875 تومان
میلگرد 16 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان16,875 تومان
میلگرد 18 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان16,875 تومان
میلگرد 20 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان16,875 تومان
میلگرد 22 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان16,875 تومان
میلگرد 25 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان16,925 تومان
میلگرد 28 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان16,925 تومان
میلگرد 32 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان17,075 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)15,450 تومان
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)15,450 تومان
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)15,250 تومان
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)15,250 تومان
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 سیادن ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)16,000 تومان
میلگرد 10 سیادن ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 10 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 14 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 16 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 18 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 20 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 25 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 22 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 28 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)17,250 تومان
میلگرد 8 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)17,450 تومان
میلگرد 12 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)17,250 تومان
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)16,850 تومان
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)16,850 تومان
میلگرد 18 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)16,850 تومان
میلگرد 20 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)16,850 تومان
میلگرد 25 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)16,850 تومان
میلگرد 22 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)16,850 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنان16,900 تومان
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنان16,500 تومان
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 12 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 14 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 18 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 16 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 20 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 22 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 28 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 25 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ارگ تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 12 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 16 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز15,300 تومان
میلگرد 14 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز15,300 تومان
میلگرد 18 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز15,300 تومان
میلگرد 20 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 25 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 22 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 28 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 32 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلان16,900 تومان
میلگرد 12 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان16,700 تومان
میلگرد 10 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلان16,700 تومان
میلگرد 14 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان16,300 تومان
میلگرد 16 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان16,300 تومان
میلگرد 18 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان16,300 تومان
میلگرد 22 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان16,300 تومان
میلگرد 20 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان16,300 تومان
میلگرد 25 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان16,300 تومان
میلگرد 28 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان16,300 تومان
میلگرد 32 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان16,300 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,200 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,100 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,200 تومان
میلگرد 14 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 12 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,100 تومان
میلگرد 16 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 20 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 18 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 22 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 25 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 32 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 28 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور16,410 تومان
میلگرد 14 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور15,710 تومان
میلگرد 12 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور16,060 تومان
میلگرد 16 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور15,710 تومان
میلگرد 18 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور15,710 تومان
میلگرد 22 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور15,710 تومان
میلگرد 20 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور15,710 تومان
میلگرد 25 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور15,710 تومان
میلگرد 32 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور15,890 تومان
میلگرد 28 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور15,710 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 هشترودA2شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)16,650 تومان
میلگرد 8 هشترودA2شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)17,850 تومان
میلگرد 12 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)16,650 تومان
میلگرد 14 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)16,150 تومان
میلگرد 18 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)16,150 تومان
میلگرد 16 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)16,150 تومان
میلگرد 20 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)16,150 تومان
میلگرد 25 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 22 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)16,150 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 حسن رود (گیلان)A2شاخه آجدارگیلان16,600 تومان
میلگرد 10 حسن رود (گیلان)A2شاخه آجدارگیلان16,200 تومان
میلگرد 14 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان15,800 تومان
میلگرد 12 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان16,000 تومان
میلگرد 16 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان15,800 تومان
میلگرد 20 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان15,800 تومان
میلگرد 18 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان15,800 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 8 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیل15,700 تومان
میلگرد 10 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیل16,000 تومان
میلگرد 12 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیل15,600 تومان
میلگرد 12 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیل15,700 تومان
میلگرد 14 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیل15,600 تومان
میلگرد 16 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیل15,600 تومان
میلگرد 18 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیل15,600 تومان
میلگرد 20 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهر15,300 تومان
میلگرد 18 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهر15,300 تومان
میلگرد 20 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 12 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 16 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)15,500 تومان
میلگرد 14 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)15,500 تومان
میلگرد 18 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)15,400 تومان
میلگرد 22 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 20 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)15,400 تومان
میلگرد 25 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)15,400 تومان
میلگرد 28 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 32 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)15,400 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 12 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 16 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری15,250 تومان
میلگرد 14 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری15,250 تومان
میلگرد 18 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری15,250 تومان
میلگرد 22 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری15,250 تومان
میلگرد 20 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری15,250 تومان
میلگرد 25 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 28 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 32 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)16,300 تومان
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)15,600 تومان
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)15,600 تومان
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 14 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 16 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 18 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 20 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 25 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 22 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,500 تومان
میلگرد 28 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)15,600 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,750 تومان
میلگرد 12 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,550 تومان
میلگرد 10 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,550 تومان
میلگرد 14 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,250 تومان
میلگرد 16 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,250 تومان
میلگرد 18 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,250 تومان
میلگرد 20 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,250 تومان
میلگرد 22 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,250 تومان
میلگرد 28 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,250 تومان
میلگرد 25 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,250 تومان
میلگرد 32 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,250 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 بردسیر کرمانA2شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 12 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)15,900 تومان
میلگرد 14 بردسیر کرمانA2شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)15,700 تومان
میلگرد 16 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)15,700 تومان
میلگرد 18 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 22 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 20 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 25 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 28 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)16,400 تومان
میلگرد 14 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)16,050 تومان
میلگرد 12 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)16,200 تومان
میلگرد 16 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)16,000 تومان
میلگرد 18 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 22 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 25 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)16,000 تومان
میلگرد 32 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)16,050 تومان
میلگرد 28 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)16,050 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز16,300 تومان
میلگرد 10 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز16,100 تومان
میلگرد 14 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز15,900 تومان
میلگرد 12 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز16,100 تومان
میلگرد 16 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز15,900 تومان
میلگرد 18 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز15,900 تومان
میلگرد 22 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز15,900 تومان
میلگرد 20 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز15,900 تومان
میلگرد 25 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز15,900 تومان
میلگرد 28 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 32 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,500 تومان
میلگرد 8 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,200 تومان
میلگرد 10 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)16,200 تومان
میلگرد 16 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 14 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 18 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 22 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 20 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 25 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 32 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
میلگرد 28 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)15,900 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ذوب آهن و نورد کرمانA2شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان15,700 تومان
میلگرد 16 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان15,500 تومان
میلگرد 14 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان15,500 تومان
میلگرد 18 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان15,400 تومان
میلگرد 20 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان15,400 تومان
میلگرد 25 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان15,400 تومان
میلگرد 22 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان15,400 تومان
میلگرد 28 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,550 تومان
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,150 تومان
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,050 تومان
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,450 تومان
میلگرد 14 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,000 تومان
میلگرد 12 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,050 تومان
میلگرد 16 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,000 تومان
میلگرد 20 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,000 تومان
میلگرد 18 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,000 تومان
میلگرد 22 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,000 تومان
میلگرد 25 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,000 تومان
میلگرد 32 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,000 تومان
میلگرد 28 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)16,000 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 آریان فولادA2شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)15,750 تومان
میلگرد 12 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)15,750 تومان
میلگرد 10 آریان فولادA2شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)15,850 تومان
میلگرد 14 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)15,650 تومان
میلگرد 18 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)15,650 تومان
میلگرد 16 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)15,650 تومان
میلگرد 25 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 22 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 28 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 البرز غربA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 14 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 16 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 20 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 18 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 22 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 25 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه16,000 تومان
میلگرد 14 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه16,000 تومان
میلگرد 16 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه16,000 تومان
میلگرد 20 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه16,000 تومان
میلگرد 18 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه16,000 تومان
میلگرد 22 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه16,000 تومان
میلگرد 25 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه16,000 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 14 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)15,600 تومان
میلگرد 12 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)15,600 تومان
میلگرد 16 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 20 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)15,600 تومان
میلگرد 18 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)15,600 تومان
میلگرد 22 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 25 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 32 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 28 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)15,600 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان14,954 تومان
میلگرد 14 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان14,587 تومان
میلگرد 16 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان14,862 تومان
میلگرد 18 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان14,357 تومان
میلگرد 22 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان14,403 تومان
میلگرد 20 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان14,403 تومان
میلگرد 25 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان14,495 تومان
میلگرد 28 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان14,403 تومان
میلگرد 32 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان14,403 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد16,600 تومان
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد16,450 تومان
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد15,900 تومان
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد15,900 تومان
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد15,900 تومان
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد15,900 تومان
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد15,900 تومان
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد15,900 تومان
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد15,900 تومان
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)16,400 تومان
میلگرد 10 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)15,300 تومان
میلگرد 12 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)15,300 تومان
میلگرد 10 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)15,700 تومان
میلگرد 12 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)15,500 تومان
میلگرد 14 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)15,300 تومان
میلگرد 18 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)15,300 تومان
میلگرد 16 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)15,300 تومان
میلگرد 20 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)15,300 تومان
میلگرد 25 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)15,300 تومان
میلگرد 22 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)15,300 تومان
میلگرد 28 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)15,300 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهران16,550 تومان
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدارتهران16,550 تومان
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهران16,200 تومان
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهران16,200 تومان
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 امیرکبیر خزرA2شاخه آجداررشت16,400 تومان
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA2شاخه آجداررشت16,150 تومان
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت16,300 تومان
میلگرد 12 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت16,150 تومان
میلگرد 16 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت15,900 تومان
میلگرد 14 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت15,900 تومان
میلگرد 18 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت15,900 تومان
میلگرد 20 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت15,900 تومان
میلگرد 22 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت15,900 تومان
میلگرد 28 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت15,900 تومان
میلگرد 25 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت15,900 تومان
میلگرد 32 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت15,900 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 قائمA3شاخه آجدارشهرضا15,750 تومان
میلگرد 16 قائمA3شاخه آجدارشهرضا15,550 تومان
میلگرد 14 قائمA3شاخه آجدارشهرضا15,750 تومان
میلگرد 18 قائمA3شاخه آجدارشهرضا15,550 تومان
میلگرد 22 قائمA3شاخه آجدارشهرضا15,550 تومان
میلگرد 20 قائمA3شاخه آجدارشهرضا15,550 تومان
میلگرد 25 قائمA3شاخه آجدارشهرضا15,550 تومان
میلگرد 28 قائمA3شاخه آجدارشهرضا15,550 تومان
میلگرد 32 قائمA3شاخه آجدارشهرضا15,550 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A2شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 8 یزد (احرامیان)A2شاخه آجداریزد17,500 تومان
میلگرد 12 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد15,900 تومان
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد16,200 تومان
میلگرد 14 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد15,700 تومان
میلگرد 18 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد15,600 تومان
میلگرد 16 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد15,700 تومان
میلگرد 20 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد15,600 تومان
میلگرد 22 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد15,600 تومان
میلگرد 28 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد15,600 تومان
میلگرد 25 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد15,600 تومان
میلگرد 30 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 36 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 32 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد15,700 تومان
میلگرد 40 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 18 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوه18,400 تومان
میلگرد 16 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوه18,400 تومان
میلگرد 20 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوه18,400 تومان
میلگرد 22 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوه18,400 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 کوثر اهوازA2شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهواز15,400 تومان
میلگرد 12 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهواز15,800 تومان
میلگرد 16 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 20 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 18 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهواز15,400 تومان
میلگرد 22 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 28 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 25 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 30 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 32 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 هیربد زرندیهA2شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 10 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)15,700 تومان
میلگرد 12 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)15,600 تومان
میلگرد 16 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)15,400 تومان
میلگرد 14 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)15,400 تومان
میلگرد 18 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)15,350 تومان
میلگرد 20 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)15,350 تومان
میلگرد 25 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)15,350 تومان
میلگرد 22 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)15,350 تومان
میلگرد 25 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 32 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 28 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 10 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفول16,100 تومان
میلگرد 14 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 12 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفول15,800 تومان
میلگرد 16 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفول15,600 تومان
میلگرد 20 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 18 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 22 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 25 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 32 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 28 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفول15,400 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)16,610 تومان
میلگرد 12 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)16,510 تومان
میلگرد 16 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)15,910 تومان
میلگرد 14 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)15,910 تومان
میلگرد 18 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)15,910 تومان
میلگرد 22 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)15,910 تومان
میلگرد 20 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)15,910 تومان
میلگرد 25 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)15,910 تومان
میلگرد 28 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 32 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 18 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 16 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 20 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 25 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 22 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آریا ذوبA2شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 10 آریا ذوبA2شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 8 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 28 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان16,450 تومان
میلگرد 8 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان16,550 تومان
میلگرد 12 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان16,450 تومان
میلگرد 16 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان16,350 تومان
میلگرد 14 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان16,350 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشان17,500 تومان
میلگرد 8 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان17,700 تومان
میلگرد 10 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشان16,350 تومان
میلگرد 10 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان17,450 تومان
میلگرد 12 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشان16,150 تومان
میلگرد 12 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان17,250 تومان
میلگرد 14 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 14 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان17,250 تومان
میلگرد 16 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان16,250 تومان
میلگرد 16 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان17,250 تومان
میلگرد 18 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان16,200 تومان
میلگرد 18 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان17,250 تومان
میلگرد 20 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان16,200 تومان
میلگرد 22 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 20 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان17,250 تومان
میلگرد 22 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان17,250 تومان
میلگرد 25 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان16,200 تومان
میلگرد 28 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان16,200 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)16,360 تومان
میلگرد 14 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)15,760 تومان
میلگرد 16 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)15,760 تومان
میلگرد 18 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 20 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 25 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 22 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 28 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 32 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 16 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 20 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 8 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)16,200 تومان
میلگرد 8 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)16,800 تومان
میلگرد 12 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)16,100 تومان
میلگرد 14 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)15,800 تومان
میلگرد 18 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)15,550 تومان
میلگرد 16 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)15,800 تومان
میلگرد 20 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)15,550 تومان
میلگرد 25 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)15,550 تومان
میلگرد 22 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)15,550 تومان
میلگرد 28 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)15,550 تومان
میلگرد 32 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)15,600 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 8 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 12 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 14 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 18 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 16 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 20 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 25 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 22 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 10 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 14 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 12 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 10 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 14 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 18 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 16 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 32 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 34 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 38 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 36 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 35 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 40 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 50 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 45 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 55 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 65 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 60 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 70 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 80 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 75 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 90 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 34-85 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 162-200 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 88-160 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 202-240 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
قیمت میلگرد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید