سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت ورق

بروزرسانی: 1403/04/22 ساعت 10:16
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 15 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 619,700 تومان
ورق سیاه 20 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 620,000 تومان
ورق سیاه 25 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 620,000 تومان
ورق سیاه 30 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 620,000 تومان
ورق سیاه 35 فولاد اصفهانشیتاصفهان1 در 620,000 تومان
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه اکسین

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 10 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 624,400 تومان
ورق سیاه 12 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 624,300 تومان
ورق سیاه 20 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 623,700 تومان
ورق سیاه 15 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 624,700 تومان
ورق سیاه 20 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 1223,700 تومان
ورق سیاه 25 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 30 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 623,700 تومان
ورق سیاه 25 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 1223,700 تومان
ورق سیاه 30 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 12تماس بگیرید
ورق سیاه 35 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 1223,200 تومان
ورق سیاه 35 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 623,200 تومان
ورق سیاه 40 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 1223,200 تومان
ورق سیاه 40 سیاه اکسینشیتاهواز2 در 623,200 تومان
ورق سیاه 50 سیاه اکسینشیتاهوازعرض 224,200 تومان
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه کاویان

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 10 کاویانشیتاهواز1.25 در طولتماس بگیرید
ورق سیاه 8 کاویانشیتاهواز1.25 در طولتماس بگیرید
ورق سیاه 10 کاویانشیتاهواز1.5 در طولتماس بگیرید
ورق سیاه 15 کاویانشیتاهواز1.25 در طول20,800 تومان
ورق سیاه 12 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 15 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 20 کاویانشیتاهواز1.25 در طول20,800 تومان
ورق سیاه 25 کاویانشیتاهواز1.25 در طول20,800 تومان
ورق سیاه 20 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 25 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 30 کاویانشیتاهواز1.25 در طول20,800 تومان
ورق سیاه 35 کاویانشیتاهواز1.25 در طول20,800 تومان
ورق سیاه 30 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 35 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 40 کاویانشیتاهواز1.5 در طول21,800 تومان
ورق سیاه 40 کاویانشیتاهواز1.25 در طول20,800 تومان
اسپادان آهن

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0.40 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 1.2528,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.50 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 1.25تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.50 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 1تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.60 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 1.2525,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.60 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 125,200 تومان
ورق گالوانیزه 1 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 1.2524,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.70 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 1.2524,600 تومان
ورق گالوانیزه 1 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 124,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 1تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 1.2525,200 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 1.2524,900 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 124,900 تومان
ورق گالوانیزه 2 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 125,300 تومان
ورق گالوانیزه 2 تاراز شهرکردرولکارخانهعرض 1.25تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 2 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.520,000 تومان
ورق سیاه 5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.520,600 تومان
ورق سیاه 6 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.520,900 تومان
ورق سیاه 6 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.521,000 تومان
ورق سیاه 8 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.520,800 تومان
ورق سیاه 10 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.520,800 تومان
ورق سیاه 12 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.520,800 تومان
ورق سیاه 15 فولاد مبارکهرولاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 2 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد سباشیتاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد سباشیتاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد سباشیتاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد سباشیتاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد سباشیتاصفهان1.5 در 6تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق st52 فولاد مبارکه

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق 3میل st52 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق 5میل st52 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق 4میل st52 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق 6میل st52 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق 10میل st52 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق 8میل st52 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق 12میل st52 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق 15میل st52 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق رنگی فولاد مبارکه (قرمز)رولاصفهانعرض 1.2535,500 تومان
ورق رنگی فولاد مبارکه (قهوه‌ای)رولاصفهانعرض 1.2535,500 تومان
ورق رنگی فولاد مبارکه (سفید)رولاصفهانعرض 1.2535,500 تومان
ورق رنگی فولاد مبارکه (آبی)رولاصفهانعرض 1.2535,500 تومان
ورق رنگی فولاد مبارکه (نارنجی)رولاصفهانعرض 1.2535,500 تومان
اسپادان آهن

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.2527,300 تومان
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.2526,300 تومان
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.2527,300 تومان
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق روغنی 1 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 127,300 تومان
ورق روغنی 1 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 127,600 تومان
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.2527,300 تومان
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 127,300 تومان
ورق روغنی 2 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 127,800 تومان
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.2527,300 تومان
اسپادان آهن

قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه

نام محصولآنالیزمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق اسیدشویی 2 فولاد مبارکهst37اصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق اسیدشویی 2 فولاد مبارکهاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق اسیدشویی 3 فولاد مبارکهstw22اصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق اسیدشویی 2.5 فولاد مبارکهstw22اصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق اسیدشویی 3 فولاد مبارکهاصفهانعرض 1تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق آجدار فابریک 2.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 2.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 3 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 3 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 4 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 4 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 6 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 6 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 8 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 8 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 10 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 10 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 2.5 (تهران)رولتهرانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 2.5 (تهران)رولتهرانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 3 (تهران)رولتهرانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 3 (تهران)رولتهرانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 4 (تهران)رولتهرانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 4 (تهران)رولتهرانعرض 1تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه کارخانه قطعات

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 8 کارخانه قطعاتشیتکارخانه1.2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 12 کارخانه قطعاتشیتکارخانه1.2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 10 کارخانه قطعاتشیتکارخانه1.2 در 6تماس بگیرید
ورق سیاه 15 کارخانه قطعاتشیتکارخانه1.2 در 6تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق سیاه گیلان

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق سیاه 6 گیلانشیترشتعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 10 گیلانشیترشتعرض 1.2521,200 تومان
ورق سیاه 8 گیلانشیترشتعرض 1.25تماس بگیرید
ورق سیاه 12 گیلانشیترشتعرض 1.25تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق A516 (اصفهان)

نام محصولحالتمحل تحویلقیمتعملیات
ورق 5میل A516 (اصفهان)رولاصفهانتماس بگیرید
ورق 8میل A516 (اصفهان)رولاصفهانتماس بگیرید
ورق 6میل A516 (اصفهان)رولاصفهانتماس بگیرید
ورق 10میل A516 (اصفهان)رولاصفهانتماس بگیرید
ورق 12میل A516 (اصفهان)رولاصفهانتماس بگیرید
ورق 15میل A516 (اصفهان)رولاصفهانتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق آجدار فابریک (تهران)

نام محصولحالتمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق آجدار فابریک 2.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 2.5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 3 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 3 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 4 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 4 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 5 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 6 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 6 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 8 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 8 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 10 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.25تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 10 فولاد مبارکهرولاصفهانعرض 1.5تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 2.5 (تهران)رولتهرانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 2.5 (تهران)رولتهرانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 3 (تهران)رولتهرانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 3 (تهران)رولتهرانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 4 (تهران)رولتهرانعرض 1تماس بگیرید
ورق آجدار فابریک 4 (تهران)رولتهرانعرض 1تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

نام محصولحالتمحل تحویلقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد مبارکهرولاصفهانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد مبارکهرولاصفهانتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان

نام محصولحالتمحل تحویلقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0.5 امیرکبیر کاشانرولاصفهانتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 امیرکبیر کاشانرولاصفهانتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان

نام محصولحالتمحل تحویلقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0.9 دشتستانرولاصفهانتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ورق A283 ( تهران )

نام محصولمحل تحویلابعاد (m)قیمتعملیات
ورق 5میل A283 (تهران)تهران1.5 در 6تماس بگیرید
ورق 6میل A283 (تهران)تهران1.5 در 6تماس بگیرید
ورق 10میل A283 (تهران)تهران1.5 در 6تماس بگیرید
ورق 8میل A283 (تهران)تهران1.5 در 6تماس بگیرید
ورق 12میل A283 (تهران)تهران1.5 در 6تماس بگیرید
ورق 15میل A283 (تهران)تهران1.5 در 6تماس بگیرید
فیلتر