سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش میلگرد

فروشنده
03131319090

قیمت میلگرد آجدار

28 خرداد

انتخاب کارخانه

قیمت میلگرد راد همدان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان26,646 تومان
میلگرد 10 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان26,371 تومان
میلگرد 12 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان26,004 تومان
میلگرد 14 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان25,821 تومان
میلگرد 16 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان25,821 تومان
میلگرد 18 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان25,821 تومان
میلگرد 20 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان25,821 تومان
میلگرد 22 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان25,821 تومان
میلگرد 25 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان25,866 تومان
میلگرد 28 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان25,866 تومان
میلگرد 32 راد همدانA3شاخه آجدارهمدانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)23,761 تومان
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)23,761 تومان
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)23,761 تومان
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)23,761 تومان
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 سیادن ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)25,412 تومان
میلگرد 10 سیادن ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)24,495 تومان
میلگرد 10 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)24,495 تومان
میلگرد 16 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 14 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 18 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 20 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 25 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 22 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 28 سیادن ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)26,055 تومان
میلگرد 8 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)26,238 تومان
میلگرد 12 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)26,055 تومان
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,688 تومان
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,688 تومان
میلگرد 18 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,688 تومان
میلگرد 20 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,688 تومان
میلگرد 25 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,688 تومان
میلگرد 22 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,688 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 12 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 14 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 18 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 16 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 20 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 22 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 28 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 25 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ارگ تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 12 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 16 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 14 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 18 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 20 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 25 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 22 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 28 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 32 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلان26,422 تومان
میلگرد 12 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان26,238 تومان
میلگرد 10 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلان26,238 تومان
میلگرد 14 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,688 تومان
میلگرد 16 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,688 تومان
میلگرد 18 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,688 تومان
میلگرد 22 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,688 تومان
میلگرد 20 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,688 تومان
میلگرد 25 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان26,055 تومان
میلگرد 28 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان26,055 تومان
میلگرد 32 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان26,055 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)25,229 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,770 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)25,229 تومان
میلگرد 14 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 12 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,770 تومان
میلگرد 16 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 20 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 18 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 22 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 25 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 32 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
میلگرد 28 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,311 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 14 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 12 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 16 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 18 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 22 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 20 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 25 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 32 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 28 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 هشترودA2شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)26,330 تومان
میلگرد 8 هشترودA2شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)26,651 تومان
میلگرد 12 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)26,330 تومان
میلگرد 14 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,504 تومان
میلگرد 18 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,504 تومان
میلگرد 16 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,504 تومان
میلگرد 20 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,504 تومان
میلگرد 25 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 22 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 حسن رود (گیلان)A2شاخه آجدارگیلان25,963 تومان
میلگرد 10 حسن رود (گیلان)A2شاخه آجدارگیلان25,504 تومان
میلگرد 14 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان24,954 تومان
میلگرد 12 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان25,229 تومان
میلگرد 16 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان24,954 تومان
میلگرد 20 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان24,954 تومان
میلگرد 18 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان24,954 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 8 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 20 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 12 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 16 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)23,944 تومان
میلگرد 14 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)23,944 تومان
میلگرد 18 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 22 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)23,853 تومان
میلگرد 20 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 25 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 28 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 32 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)23,853 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 12 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 16 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 14 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 18 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 22 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 20 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 25 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 28 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 32 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)25,412 تومان
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)24,495 تومان
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)24,495 تومان
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 16 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 14 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 18 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 20 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 25 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 22 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,853 تومان
میلگرد 28 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,036 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,825 تومان
میلگرد 12 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,642 تومان
میلگرد 10 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,642 تومان
میلگرد 14 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 18 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 16 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 20 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 22 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 28 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 25 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
میلگرد 32 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,366 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 بردسیر کرمانA2شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 12 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA2شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 16 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 18 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 22 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 20 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 25 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 28 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,963 تومان
میلگرد 14 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,275 تومان
میلگرد 12 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,596 تومان
میلگرد 16 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,229 تومان
میلگرد 18 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,229 تومان
میلگرد 22 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,229 تومان
میلگرد 20 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,229 تومان
میلگرد 25 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,229 تومان
میلگرد 32 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,275 تومان
میلگرد 28 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,275 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز27,431 تومان
میلگرد 10 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز27,247 تومان
میلگرد 14 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز27,064 تومان
میلگرد 12 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز27,247 تومان
میلگرد 16 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز27,064 تومان
میلگرد 18 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز27,064 تومان
میلگرد 22 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 20 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز27,064 تومان
میلگرد 25 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 28 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 32 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,871 تومان
میلگرد 8 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,596 تومان
میلگرد 10 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,779 تومان
میلگرد 12 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,596 تومان
میلگرد 16 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 14 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 18 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 22 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 20 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 25 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 32 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
میلگرد 28 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,321 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ذوب آهن و نورد کرمانA2شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان24,862 تومان
میلگرد 16 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان24,036 تومان
میلگرد 14 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان24,036 تومان
میلگرد 18 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان23,944 تومان
میلگرد 20 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان23,944 تومان
میلگرد 25 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 14 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 12 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 16 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 20 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 18 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 22 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 25 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 32 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 28 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)25,137 تومان
میلگرد 12 آریان فولادA2شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,678 تومان
میلگرد 10 آریان فولادA2شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,678 تومان
میلگرد 12 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)25,137 تومان
میلگرد 14 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,128 تومان
میلگرد 18 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,128 تومان
میلگرد 16 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,128 تومان
میلگرد 20 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,128 تومان
میلگرد 25 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,128 تومان
میلگرد 22 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)24,128 تومان
میلگرد 28 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 البرز غربA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 14 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 16 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 20 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 18 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 22 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 25 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 14 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 16 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 20 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 18 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 22 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 14 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)23,944 تومان
میلگرد 12 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 16 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)23,944 تومان
میلگرد 20 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 18 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)23,944 تومان
میلگرد 22 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)23,944 تومان
میلگرد 25 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)23,944 تومان
میلگرد 32 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)23,944 تومان
میلگرد 28 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)23,944 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد24,311 تومان
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد24,311 تومان
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد24,311 تومان
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد24,311 تومان
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد24,311 تومان
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد24,311 تومان
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 16 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 25 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 22 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 28 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهران25,871 تومان
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 امیرکبیر خزرA2شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA2شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 12 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 16 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 14 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 18 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 20 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 22 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 28 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 25 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
میلگرد 32 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشتتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,770 تومان
میلگرد 16 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,311 تومان
میلگرد 14 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,311 تومان
میلگرد 18 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,311 تومان
میلگرد 22 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,311 تومان
میلگرد 20 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,311 تومان
میلگرد 25 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,311 تومان
میلگرد 28 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,311 تومان
میلگرد 32 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,311 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A2شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 8 یزد (احرامیان)A2شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 12 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 14 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 18 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 16 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 20 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 22 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 28 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 25 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 30 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 36 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 32 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 40 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 18 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوهتماس بگیرید
میلگرد 16 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوهتماس بگیرید
میلگرد 20 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوهتماس بگیرید
میلگرد 22 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوهتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 کوثر اهوازA2شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 12 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 16 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 20 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 18 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 22 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 28 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 25 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 30 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 32 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 هیربد زرندیهA2شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 10 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 12 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 16 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 14 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 18 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 20 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 25 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 22 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 25 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 32 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 28 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 10 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 14 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 12 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 16 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 20 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 18 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 22 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 25 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 32 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 28 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 16 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 14 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 18 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 22 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 20 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 25 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 28 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 32 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 18 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 16 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 20 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 25 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 22 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آریا ذوبA2شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 10 آریا ذوبA2شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 8 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 28 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان25,871 تومان
میلگرد 8 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان25,963 تومان
میلگرد 12 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان25,871 تومان
میلگرد 16 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان25,779 تومان
میلگرد 14 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشان25,779 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 8 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 14 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 14 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 16 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 16 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 18 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 18 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 20 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 20 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 22 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 22 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 25 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 25 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 14 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 18 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 16 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 20 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 25 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 22 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 28 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 32 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 16 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 20 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 8 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)25,688 تومان
میلگرد 8 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)27,155 تومان
میلگرد 12 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)25,504 تومان
میلگرد 14 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)24,633 تومان
میلگرد 18 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 16 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)24,633 تومان
میلگرد 20 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 25 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)24,403 تومان
میلگرد 22 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)24,403 تومان
میلگرد 28 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 32 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 8 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 12 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 14 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 18 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 16 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 20 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 25 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 22 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 10 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 14 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 12 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 10 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 14 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 18 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 16 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
فیلتر