سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش میلگرد

فروشنده
03131319090

قیمت میلگرد کلاف

انتخاب کارخانه

قیمت میلگرد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

نام محصولمحل تحویلگریدنوع کلافقیمتعملیات
میلگرد 5.5 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 5.5 کلاف ساده کویر کاشانکاشانساختمانیکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساختمانی کویر کاشانکاشانساختمانیکلاف ساختمانیتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1006کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 6 کلاف کششی کویر کاشانکاشانساختمانیکلاف کششیتماس بگیرید
میلگرد 7 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1006کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 12 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف کویر کاشانکاشانA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف کویر کاشانکاشانA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف کویر کاشانکاشانA3کلاف آجدارتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیر آباد

نام محصولمحل تحویلنوع کلافواحدقیمتعملیات
میلگرد 6.5 کلاف کششی امیر آبادمازندرانکلاف کششیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف کششی امیر آبادمازندرانکلاف کششیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف کششی امیر آبادمازندرانکلاف کششیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساختمانی امیر آبادمازندرانکلاف ساختمانیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف ساده امیر آبادمازندرانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف ساده امیر آبادمازندرانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کلاف ساده امیر آبادمازندرانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف امیر آبادمازندرانکلاف آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف امیر آبادمازندرانکلاف آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نام محصولمحل تحویلگریدنوع کلافقیمتعملیات
میلگرد 5.5 کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهواز1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهواز1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهواز-کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازA3کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازA3کلاف آجدارتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

نام محصولمحل تحویلگریدنوع کلافقیمتعملیات
میلگرد 6.5 کلاف کششی الیگودرزالیگودرز3SPکلاف کششیتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساده الیگودرزالیگودرز1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 5.5 کلاف ساختمانی الیگودرزالیگودرز3SPکلاف ساختمانیتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف الیگودرزالیگودرزA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف الیگودرزالیگودرزA2کلاف آجدارتماس بگیرید
قیمت میلگرد گلستان

قیمت میلگرد کلاف فولاد گلستان

نام محصولمحل تحویلگریدنوع کلافقیمتعملیات
میلگرد 5.5 کلاف ساختمانی فولاد گلستانگلستان3SPکلاف ساختمانیتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساده فولاد گلستانگلستانساختمانیکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف فولاد گلستانگلستانA3کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف فولاد گلستانگلستانA3کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 12 کلاف فولاد گلستانگلستانA3کلاف آجدارتماس بگیرید
فیلتر